Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Lidingö

Angående Lidingöhem

En debattartikel om det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem, skriven av Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm och Vänsterpartiet Lidingö. Lidingö stads allmännyttiga bostadsbolag Lidingöhem, som tillhandahåller hyresrätter, krymper allt mer. Allmännyttan säljs ut och hyresrätter med rimlig hyra blir allt svårare att få tag på. Hyresrätten – den bostadsform som utgår ifrån verkligheten och innebär en möjlighet för alla dem som av olika skäl inte kan ta ett lån för att köpa en bostadsrätt, görs otillgänglig där den kanske allra bäst behövs. Det är extremt svårt för unga människor att få en bostad idag. Detta gäller även många av Lidingös unga. Detta beror främst...

Medlem i Vänsterpartiet Lidingö blev Årets Svensk

Anita Dorazio blev utnämnd till årets svensk av tidningen Fokus Juryn motiveringen löd:Anita Dorazio får priset för sitt uthålliga, engagerade och målmedvetna arbete för flyktingars rättigheter. Genom att starta en hemlig klinik där gömda och papperslösa kan få vård och råd i sjuk- och hälsofrågor har Anita Dorazio bidragit till en drägligare tillvaro för många utsatta flyktingar. Hennes insatser har också satt fokus på den svenska flyktingpolitiken och den fortsatta kampen för människors lika värde i Sverige. 1995 startade Anita Dorazio en vårdmottagning för papperslösa flyktingar. Anita företräder också FARR, Flykting och Asylkommittéers Riksråd. Hon har under många år varit aktiv...

EU, allmännyttan och hyrorna

Vänsterpartiets förslag på stadens remissvar på betänkande från Finansdepartementet om allmännyttan och hyressättningen:  Utredningens direktiv har varit att se över villkoren för de allmännyttiga bostads­företagen. Utredningens andra direktiv har varit att ta hänsyn till EG-rätten. Denna del av direktivet har enligt Lidingö stads bedömning lett utredningen in på helt fel spår. Följande utgångspunkter ser Lidingö stad som viktiga för att utveckla de allmän­nyttiga bostadsföretagen ·        Hyresrätten är en omistlig del av bostadsutbudet, och det råder idag en stor brist på hyreslägenheter i vår region. Det finns därför starka motiv att underlätta för kommunerna att genom sina allmännyttiga bostadsföretag bygga fler...

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vänsterpartiets förslag till yttrande på remiss från landstinget om regional utvecklingsplan för Stockholms län: Infrastrukturen är av strategisk betydelse för Lidingö, och det är viktigt att det finns en väl fungerande kollektivtrafik för att få ner den för regionen höga andelen resor som sker med bil från och till ön. Lidingöbanans upprustning och en ihopkoppling med stadsspårvägen i Värtan är två strategiskt viktiga delar för att få en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen. Det är viktigt att kunna enkelt ta sig mellan norra och södra länet över Saltsjön, och detta måste bygga på kollektivtrafiklösningar, inte på...

Trängselskatt

Vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen på remiss om trängselskatten i Stockholms stad Att kommunstyrelsen beslutar att stadens remissvar ska ha följande lydelse Trängselskatten har visat sig väl uppfylla sitt syfte att begränsa trängseln i Stockholms innerstad. Förändringar som vidtas bör leda till ytterligare förbättringar. Förslaget att undantag för trängselskatt för miljöbilar upphör för bilar som förs in i vägtrafikregistret efter den 1 januari 2009 kan därför godtas. Stimulansen att välja miljöbil bör ske på annat sätt än via att vara befriad från trängselskatt. Förslaget att slopa den så kallade Lidingöregeln skulle däremot få motsatt effekt, eftersom den skulle innebära att det...

Trafikutredning för Södra Huvudleden Skärsätra-Högberga

Vänsterpartiets förslag:               Att utredningen om alternativa sträckningar av Södra Huvudleden återremitteras för att innan trafikutredningen sänds ut på remiss komplettera utredningsmaterialet med 0+ alternativet (möjliga åtgärder för att öka trafiksäkerheten och minska buller­störningar i vägens befintliga sträckningsamt kostnadsberäkningar för detta).     Kommentar: Vänsterpartiets linje sedan decennier har varit att det inte är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att dra Södra Huvudleden förbi Skärsätra skola och Kottlasjön. I brist på bättre alternativ bör vägen ligga kvar i befintlig sträckning, men åtgärder vidtas för att främja trafiksäkerheten.  

Motion till kommunfullmäktige i Lidingö 2008-12-15

Om en fullständig utredning av nollplus-alternativet för upprustning av Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Högberga Bakgrund I föreliggande trafikutredning från konsultföretaget WSP om Södra Huvudleden, daterad 2008-11-03 omnämns på sidan 22 att citat " I direktiven för trafikutredningen framgår att ett förbättrat nollalternativ som innebär att nuvarande väg byggs om med trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder ska beskrivas i utredningen. Detta alternativ är ett så kallat nollplus-alternativ som omfattar åtgärder längs med befintlig väg. Alternativet beskrivs endast i text och konsekvensbeskrivs inte som övriga alternativ. Förslag Vi undertecknade partier i Lidingö kommun kräver att WSP:s Trafikutredning om Södra Huvudleden omgående kompletteras med en...

Interpellation angående sopor i stadens grönområden

Efter ett par sköna sommarveckor Efter ett par sköna sommarveckor då många har njutit av de fina grönområdena i vår stad är sopbehållarna på en del ställen överfulla. Vid t. ex. Kottlasjön och Torsviksstranden har sopbehållarna inte alls räckt till för att svälja alla rester från dem som haft picnic där. En del sopor har ställts utanför och spridits av fåglar och vind – till glädje för råttorna men till men för de som vill njuta av parkerna. Min fråga till tekniska nämndens ordförande är om du avser att ta initiativ till att sätta ut stora behållare för avfall vid...

Vänsterpartiet Lidingös Budgetförslag

Vänsterpartiet Lidingös budgetförslag med gemensam inledning av oppositionen VÄNSTERPARTIET LidingöVÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR år 2009 och plan för 2010-2011 FÖR LIDINGÖ STADSammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag:  ·      Bra, kommunalt drivna, skolor i varje stadsdel; 9 Mkr tillförs förskola och skola och aktiviteter med och för barn och unga.·      Tryggare ålderdom; 10 Mkr satsas på god kvalitet inom äldreomsorgen. För att finansiera dessa satsningar föreslås en utdebitering om 19:06 kronor per skattekrona, 31 öre lägre än 2005, 20 öre högre än 2008.     Oppositionens gemensamma inriktning för 2009-2011 Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet Lidingö vill med denna gemensamma inledning...

Hemsidan igång

Välkommen till Vänsterpartiet Lidingö Nu är hemsidan klar att börja användas och den kommer kontenuerligt att uppdateras med material från Vänsterpartiet Lidingö. God läsning önskar:Webmaster och administratör, Jonas LundgrenVänsterpartiet Lidingö