Okategoriserade

Den ekonomiska krisen slår också mot kommunerna

Detta är en redogörelse för Vänsterpartiet Lidingös breda uppgörelse med borgarna i kommunfullmäktige angående stadens budget. Den världsomspännande finansiella krisen har slagit hårt mot jobben, och arbetslösheten ökar. Detta påverkar också kommunernas ekonomi. Skatteintäkterna blir inte alls så stora som kommunerna räknade med när budgetarna togs i november. För Lidingös del innebär det enligt de senaste prognoserna 34 miljoner kronor mindre för 2009. För 2010 ser prognosen ännu besvärligare ut, med ett befarat underskott om 76 miljoner kronor. I detta läge insåg samtliga partier på ön att vi måste agera, för att trygga den sunda ekonomi för kommunen som krävs...

Vänsterpartiet Lidingös årsmöte

Den 15/3 2009 hade Vänsterpartiet Lidingö årsmöte. Den 15/3 hade Vänsterpartiet Lidingö årsmöte i Anskarskyrkan på Lidingö. Mötet behandlade frågor som vad Vänsterpartiet Lidingö kommer att prioritera i sin verksamhet under det kommande verksamhetsåret. Till mötesordförande valdes Ida Luther Näsholm, till årsmötessekreterare var Eeva-Maria Ljungvall och justerare var Kjell Fransson och Jonas Lundgren. Mötet valde också en ny styrelse, kommungrupp och valberedning. Den nya styrelsens ordförande är Ida Luther Näsholm (omvald). I styrelsen sitter också Göran Bigrell, Helene Gate, Jonas Lundgren (medlemsansvarig/kontaktperson, internbulletinredaktör, webbredaktör/administratör) och Johan Båge samt Birgitta Ehlin (adjungerad i kommunfrågor). Den kommungrupp som valdes består av Ida...

Krönika: Att aldrig ge upp

Idag valdes jag in i styrelsen för Vänsterpartiet Lidingö   Idag valdes jag in i styrelsen för Vänsterpartiet Lidingö. Det känns som ett stort kliv framåt för mig personligen och som en landvinning för unga inom kommunpolitiken i Lidingö. Jag funderar lite över hur jag hamnade här, för på något sätt så är det ju så att man, efter en framgång, undrar hur sjutton det gick till. Har jag lurat någon? Nej, jag har använt den erfarenhet jag besitter och den drivkraft jag har. Jag har kämpat i ett antal år, och kämpar fortfarande, i Vänsterpartiets ungdomsklubb på Lidingö, Ung...

Rapport från Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens den 7-8 mars 2009

Rapport från årskonferensen och Vänsterpartiet Lidingös aktivitet under densamma. 09-03-07 Vänsterpartiet Lidingö fanns under helgen representerat på Vänsterpartiet Storstockholms årskonferens för att delta i, för distriktet angelägna frågor. Från Vänsterpartiet Lidingö närvarade Mona Trumstedt och Jonas Lundgren (09-03-07). Från Lidingös partiförening närvarade också Ida Luther Näsholm från Vänsterpartiet Lidingö, men här som ledamot av Distriktsstyrelsen. Under konferensen togs en rad beslut som kommer att ha betydelse för Vänsterpartiet Storstockholms framtida verksamhet. Marianne Eriksson avtackades som ordförande för lång och trogen tjänst och i hennes ställe valdes distriktsstyrelseledamoten John Hörnkvist till ordförande för partidistriktet. Till distriktsstyrelsen fick också Ida Luther Näsholm...

Angående Lidingöhem

En debattartikel om det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem, skriven av Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm och Vänsterpartiet Lidingö. Lidingö stads allmännyttiga bostadsbolag Lidingöhem, som tillhandahåller hyresrätter, krymper allt mer. Allmännyttan säljs ut och hyresrätter med rimlig hyra blir allt svårare att få tag på. Hyresrätten – den bostadsform som utgår ifrån verkligheten och innebär en möjlighet för alla dem som av olika skäl inte kan ta ett lån för att köpa en bostadsrätt, görs otillgänglig där den kanske allra bäst behövs. Det är extremt svårt för unga människor att få en bostad idag. Detta gäller även många av Lidingös unga. Detta beror främst...

Medlem i Vänsterpartiet Lidingö blev Årets Svensk

Anita Dorazio blev utnämnd till årets svensk av tidningen Fokus Juryn motiveringen löd:Anita Dorazio får priset för sitt uthålliga, engagerade och målmedvetna arbete för flyktingars rättigheter. Genom att starta en hemlig klinik där gömda och papperslösa kan få vård och råd i sjuk- och hälsofrågor har Anita Dorazio bidragit till en drägligare tillvaro för många utsatta flyktingar. Hennes insatser har också satt fokus på den svenska flyktingpolitiken och den fortsatta kampen för människors lika värde i Sverige. 1995 startade Anita Dorazio en vårdmottagning för papperslösa flyktingar. Anita företräder också FARR, Flykting och Asylkommittéers Riksråd. Hon har under många år varit aktiv...

EU, allmännyttan och hyrorna

Vänsterpartiets förslag på stadens remissvar på betänkande från Finansdepartementet om allmännyttan och hyressättningen:  Utredningens direktiv har varit att se över villkoren för de allmännyttiga bostads­företagen. Utredningens andra direktiv har varit att ta hänsyn till EG-rätten. Denna del av direktivet har enligt Lidingö stads bedömning lett utredningen in på helt fel spår. Följande utgångspunkter ser Lidingö stad som viktiga för att utveckla de allmän­nyttiga bostadsföretagen ·        Hyresrätten är en omistlig del av bostadsutbudet, och det råder idag en stor brist på hyreslägenheter i vår region. Det finns därför starka motiv att underlätta för kommunerna att genom sina allmännyttiga bostadsföretag bygga fler...

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Vänsterpartiets förslag till yttrande på remiss från landstinget om regional utvecklingsplan för Stockholms län: Infrastrukturen är av strategisk betydelse för Lidingö, och det är viktigt att det finns en väl fungerande kollektivtrafik för att få ner den för regionen höga andelen resor som sker med bil från och till ön. Lidingöbanans upprustning och en ihopkoppling med stadsspårvägen i Värtan är två strategiskt viktiga delar för att få en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen. Det är viktigt att kunna enkelt ta sig mellan norra och södra länet över Saltsjön, och detta måste bygga på kollektivtrafiklösningar, inte på...

Trängselskatt

Vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen på remiss om trängselskatten i Stockholms stad Att kommunstyrelsen beslutar att stadens remissvar ska ha följande lydelse Trängselskatten har visat sig väl uppfylla sitt syfte att begränsa trängseln i Stockholms innerstad. Förändringar som vidtas bör leda till ytterligare förbättringar. Förslaget att undantag för trängselskatt för miljöbilar upphör för bilar som förs in i vägtrafikregistret efter den 1 januari 2009 kan därför godtas. Stimulansen att välja miljöbil bör ske på annat sätt än via att vara befriad från trängselskatt. Förslaget att slopa den så kallade Lidingöregeln skulle däremot få motsatt effekt, eftersom den skulle innebära att det...

Trafikutredning för Södra Huvudleden Skärsätra-Högberga

Vänsterpartiets förslag:               Att utredningen om alternativa sträckningar av Södra Huvudleden återremitteras för att innan trafikutredningen sänds ut på remiss komplettera utredningsmaterialet med 0+ alternativet (möjliga åtgärder för att öka trafiksäkerheten och minska buller­störningar i vägens befintliga sträckningsamt kostnadsberäkningar för detta).     Kommentar: Vänsterpartiets linje sedan decennier har varit att det inte är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att dra Södra Huvudleden förbi Skärsätra skola och Kottlasjön. I brist på bättre alternativ bör vägen ligga kvar i befintlig sträckning, men åtgärder vidtas för att främja trafiksäkerheten.