sida

Remissvar på Lidingös Miljöprogram 2011-2020

vlidingö

Ingress

Vänsterpartiet ser det som positivt att Lidingö stad nu kommer att få en handlingsplan för stadens miljöarbete. Äntligen vill man utropa. Förslaget till miljöprogram är ambitiöst, med många bra mål och vackra ord, men dessvärre ganska så uddlös. Var finns de skarpa förslagen, de tydliga målen? Förslagen är utformade så att nog ingen kan vara emot dem. Bra om det innebär en kraftsamling från alla håll. Illa om det beror på att alla tuffa mål är borta, att inget egentligen behöver förändras. Vår bedömning är att det finns en klar risk att detta miljöprogram får lika lite genomslag som en gång Lidingö stads Agenda 21 (antaget 1997).

Som övergripande mål för miljöpolitiken för Lidingö stad har Vänsterpartiet i förslag till budget 2011 angett:
Vi ska leva så att vi inte förstör vårt jordklot för kommande generationer. Klimatförändringarna är en oåterkallelig realitet och detta måste vi möta upp mot för att ge kommande generationer möjlighet att leva ett bra liv. Därför måste staden i såväl nyproduktion som befintlig bebyggelse tvinga och stimulera fram så låg energiförbrukning som möjligt, i all upphandling tänka klimatsmart och maximalt utnyttja kollektivtrafiken.

Energismart stad

Målbilden för 2020 är väldigt vag. När direktiven gavs för miljöprogrammet (september 2009) föreslog oppositionspartierna bl.a. att staden ska bli klimatneutral, hela Lidingö till 100 % försörjas med förnybar energi. Det är exempel på konkreta mål som borde inarbetas i miljöprogrammet för att tydliggöra vad som ska göras och för att kunna följa upp om Lidingö är på rätt våg att nå målen eller ej. Den vaga meningen att ”flera byggnader alstrar mer energi än de förbrukar” är inte särskilt förpliktigande. Vad menas med ”flera”? Hållbart resande, ja utmärkt, men hur stor andel av resandet ska ske med kollektivtrafik, till fots eller per cykel för att resandet ska anses ”hållbart”? Lidingö är en av de kommuner i länet som har högst andel som tar bilen. Hur ska vi ändra på det? Vilka styrmedel kan användas? Här krävs ett omtänk från den styrande majoriteten, som hittills prioriterar investeringar för bilismen. Miljöprogrammet som det nu är formulerat kommer tyvärr inte att tvinga fram ett sådant omtänk.

Till 2015 ska staden ha energieffektiviserat sina fastigheter. Bra, men det saknas helt tydliga mål. Räcker det med 5 %? Eller ska målet sättas till att halvera energi­förbrukningen? Staden kan inte besluta över andra fastighetsägare, men själv kan staden sätta höga mål. Minst 50 % borde vara målet. Och varför bara till 2015 ha utrett möjligheten till solpaneler och liknande. Vi föreslår att planen blir betydligt mer handfast och anger att minst tio av stadens fastigheter ska ha någon form av energiproduktion.

Spillvärme från Käppala reningsverk. Utmärkt! Vänsterpartiet föreslog det redan på 1980-talet. Tyvärr har majoriteten genom att sälja fjärrvärmenätet avhänt sig styr­möjligheterna för att åstadkomma detta. Därav de vaga orden i miljöprogrammet att staden ska ”verka för” att spillvärmen används. Hade staden behållit sitt fjärrvärmeverk hade staden kunnat besluta. Nu är det bara att önska staden lycka till i förhandlingarna med Fortum.

Hållbar grön ö

I målbilden för 2020 anges att den blivande nya stadsdelen i Centrum-Torsvik ska ha ”en ambitiös miljöprofil”. Vad är det? På andra sidan bron går nu Stockholm före och visar vägen i planerna för norra Djurgårdsstaden. Vi föreslår att Lidingö har samma höga målsättning!

För att inte bara klaga – det som står i detta avsnitt om kommunal verksamhet, natur och vatten, park och kulturmiljöer innehåller flera konkreta punkter som kan genomföras och där det är möjligt att följa upp om programmet följs eller inte.

Miljökloka val

”Lidingöbor, företag och föreningar bjuds in till en dialog med staden om miljö­frågorna.” Det ska ske innan 2015 enligt miljöprogrammet. Det skulle ske innan millennieskiftet enligt stadens Agenda 21. Nu är det dags att komma till skott. Detta delmål borde vara uppnått innan år 2011 är till ända! Helst bör det ske innan miljöprogrammet antas i kommunfullmäktige!

Det är bra att staden utlovar att ställa höga miljökrav vid upphandlingar av varor och tjänster. Det är på tiden! Genom vår gemensamma upphandling kan vi påverka mer än de val vi gör som enskilda individer, även om de inte heller ska underskattas. I miljö­kraven ska då rimligen inkluderas också de förhållanden varor vi köper produceras under. Ett konkret sätt för Lidingö att visa att staden tar det ansvaret är att arbeta för att bli diplomerad som Fairtrade City. Det målet bör inkluderas i miljö­programmet.

Kapitel som saknas

Miljöprogrammet är förtjänstfullt kort. Så kort att en del aspekter inte finns med. Inledningsvis betonas att hållbar utveckling har tre dimensioner, social, ekonomisk och miljömässig. Den sociala dimensionen finns inte med, trots att den har stor betydelse för målet att uppnå en god och jämlik hälsa.

Vad som kan bidra till att också detta miljöprogram går spårlöst förbi är avsaknaden av uppföljning. Det är förstås kopplat till att programmet är vagt och saknar uppföljnings­bara mål. Det är som vi ser det nödvändigt att ange hur uppföljningen ska ske, exempel­vis genom årliga miljöbokslut. I förslaget till direktiv för miljöprogrammet angav vi att detta kan underlättas av om staden i miljöprogrammet arbetar in delar av de gröna nyckel­tal Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram.

Lidingö 2011-03-29
Ida Luther Näsholm
Ordf. Vänsterpartiet Lidingö

Kopiera länk