sida

(V)-Budget 2011

 

 

 

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR år 2011 och plan för 2012-2013 FÖR LIDINGÖ STAD

 

Sammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag:

 

 

Bra, kommunalt drivna, skolor i varje stadsdel och goda uppväxtvillkor för barn och unga; 22 Mkr tillförs förskola och skola och aktiviteter med och för barn och unga. Tryggare ålderdom; 12 Mkr satsas på god kvalitet inom äldreomsorgen.
För att finansiera dessa satsningar föreslås en utdebitering om 18:96 kronor perskattekrona, 41 öre lägre än 2005, 10 öre högre än 2010.

 

 

 

 

 

Vision från vänster

 

Vänsterpartiet arbetar för ett Lidingö som präglas av solidaritet, demokrati och jämställdhet.

 

1. Solidaritet
Vi vill ha ett Lidingö där människor hjälper och stöttar varandra och där ingen människa hamnar i utanförskap. I Lidingö visar vi solidaritet med våra sjuka och äldre, med ensamkommande flyktingbarn och med nästkommande generation genom att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling. Här ska alla ha råd att bo. Lidingö ska ha ett generöst flyktingmottagande. Lidingö ska uppfylla FN:s barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering.

 

 

 

 

2. Demokrati
Vi vill ha ett Lidingö där alla kan delta i den demokratiska processen. Lidingöborna ska ha en god insyn i stadens verksamhet och innevånarnas synpunkter och stadens medarbetares erfarenhet och kunskap ska tas till vara. Brukarna ges ett verkligt inflytande. Alla känner trygghet i livets olika skeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I morgondagens Lidingö ska var och en kunna utveckla sina unika möjligheter. Vänsterpartiet verkar för ett samhälle som präglas av omtanke, solidaritet och demokrati. Ett samhälle där frihet inte heter pengar, och där det är jämställdhet mellan kvinnor och män. Det här är våra sex punkter för ett bättre Lidingö.

 

 

 

1. Vi ska leva så att vi inte förstör vårt jordklot för kommande generationer.

 

Klimatförändringarna är en oåterkallelig realitet och detta måste vi möta upp mot för att ge kommande generationer möjlighet att leva ett bra liv. Därför måste staden i såväl nyproduktion som i befintlig bebyggelse tvinga och stimulera fram så låg energiförbrukning som möjligt, i all upphandling tänka klimatsmart och maximalt utnyttja kollektivtrafiken. Lidingöbanan har en given plats i denna utveckling.

2. All stadens verksamhet ska formas utifrån Lidingöbornas behov och önskemål; barnomsorg, skola, kultur, miljövård, gator, bostadsbyggande.
Barnomsorgen måste utformas så att alla barn har lika möjlighet till en meningsfull, rolig och händelserik vardag. Skolan måste se till varje barns behov och låta varje barn utvecklas i sin takt. Skolan måste se att varje barn är unikt och att alla inte har samma möjligheter till exempelvis läxläsning. Kultur är en viktig del i en meningsfull fritid både för barn, unga och vuxna. Det behövs ett friare kulturklimat i Lidingö där det är lätt att arrangera olika spännande aktiviteter. Samverkan måste bli större mellan unga och vuxna, och lyhördheten för vad unga vill större. De unika och natursköna områdena måste bevaras och vårdas. Det måste gå att bo i Lidingö även om man inte har så mycket pengar. Därför måste staden bygga fler hyresrätter och då är Lidingöhem AB den självklara aktören.

 

 

3. Staden ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Både män och kvinnor har rätt att vara en del av arbetslivet, det politiska livet och delta i hemarbetet samt ha frihet att forma sitt eget liv. Staden måste, såväl genom en väl utbyggd och högkvalitativ barnomsorg som genom att vara en ansvarstagande arbetsgivare och upphandlare skapa förutsättningar för både män och kvinnor att dela på ansvar och frihet. Jämställdhet måste finnas med som ett självklart och naturligt perspektiv i alla typer av beslut och frågor inom staden.

 

 

 

 

 

 

En offensiv kommunalpolitik skapar förutsättningar för bra uppväxtvillkor för barnen, en bra skola, en tryggare ålderdom och den ger arbetstillfällen och sätter fart på Sverige!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiets budgetförslag nämnd för nämnd

Kommunstyrelsen
Staden bör inleda ett arbete för att bli

diplomerad som Fair Trade City – vår stad ska leva upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. För att genomföra detta arbete avsätts 0,1 Mkr.

Antalet grundskolelever kommer att öka, och stadens skolor måste anpassas för att ta emot det ökande elevunderlaget. Det innebär investeringar i nya och ombyggda skolor, kostnader de fristående skolorna inte har. Denna kostnad, beräknad till 8 Mkr för 2011, ska därför inte ingå i skolpengen, utan budgeteras direkt under kommunstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden
Den borgerliga ledningen i staden genomför smygbesparingar genom att inte tillföra verksamheterna kompensation för löne- och prisökningar. Det innebär besparingar på skola, förskola och skolbarnsomsorg som Vänsterpartiet inte kan acceptera. Därför tillförs 7,4 Mkr till Utbildningsnämnden för att undvika sparbeting som går ut över kvaliteten i verksamheten.

 

 

 

Äldreomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatrin
Även inom omsorgerna om äldre och personer med funktionsnedsättning vill majoriteten göra smygnedskärningar genom att inte kompensera för löneökningar. Vänsterpartiet tillför nämnden 10,8 Mkr till Äldre- och handikappnämnden. Tillräckligt med personal är en förutsättning för en värdig vardag för äldreomsorgstagarna. Vi vill ha en garanti att alla äldre ska få en daglig promenad eller annan aktivitet den äldre själv väljer.
 

I bilaga 1 redovisas Vänsterpartiets förslag nämnd för nämnd jämfört med majoritetens budgetförslag

Ekonomiska förutsättningar
Lidingö stad har en betydligt bättre skattekraft än den genomsnittliga för riket. Genom skatteutjämningssystemet har Lidingö ändå liknande förutsättningar som andra kommuner, varför det inte är orimligt att utdebiteringen kan ligga kring snittet för riket. Stadens verksamheter skall i huvudsak finansieras solidariskt via kommunalskatten. Vänsterpartiets förslag till utdebitering innebär att Lidingö fortsätter att ligga under snittet för riket i utdebitering.

Plan 2012-2013
Nämnderna måste få rimliga planförutsättningar för åren 2012 och 2013. Ramarna ska utgå från den budget Vänsterpartiet föreslår för 2011 och uppräkning ske så att löne- och lokalkostnadsökningarna täcks. Detta kommer troligen att innebära ett behov av viss skattehöjning även 2012 och 2013. Avgifter ska vara låga för att inte utestänga dem som har en knapp ekonomi.

 

 

 

Bilaga 1, Förslag ökad ram jämfört med majoritetens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jämställdhet
Vi vill ha ett Lidingö där kvinnor och män tas på lika allvar och har lika mycket att säga till om och värderas lika. Ingen ska tvingas vara på ett visst sätt eller bli utsatt för vissa typer av kränkningar eller övergrepp på grund av sitt kön.

Kopiera länk