sida

(V)-Budget 2010

Gå igenom Lidingövänsterns budget siffra för siffra. Här finns ansvaret, här finns en tydlig vision för hur Lidingö skulle kunna utvecklas i solidaritetens tecken och för en bättre vardag och framtid för Lidingös unga.

Sammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag:

·      Bra, kommunalt drivna, skolor i varje stadsdel och goda uppväxtvillkor för barn och unga; 22 Mkr tillförs förskola och skola och aktiviteter med och för barn och unga.

·      Tryggare ålderdom; 12 Mkr satsas på god kvalitet inom äldreomsorgen.

För att finansiera dessa satsningar föreslås en utdebitering om 19:06 kronor per
skattekrona, 31 öre lägre än 2005, 20 öre högre än 2009.

Vision från vänster

1. Ett solidariskt Lidingö där människors välfärd går före ekonomisk vinst

På Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och geografisk bakgrund välkomnas till en kreativ och hälsosam miljö att bo, arbeta och studera i. Här ska man kunna finna rekreationsmöjligheter och kulturell stimulans i orörd natur, vackra parker och välvårdade kulturmiljöer. Här ska alla ha råd att bo. Lidingö ska ha ett generöst flyktingmottagande. Lidingö ska uppfylla FN:s barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering med speciell inriktning på mäns våld mot kvinnor och förtryck av sexuella och etniska minoriteter.

 

2. Ett demokratiskt Lidingö, där alla är delaktiga i formandet av vår gemensamma välfärd

 

Alla kommunens medborgare har möjlighet att påverka sin vardag. Kommunen intar en öppen och lyhörd attityd. Ungdomarna får en utbildning som gör dem redo att ta ansvar och påverka samhället. Det finns ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Arbetsmarknaden är redo att ta emot dem och bostäder byggs, som de har råd att flytta till. Kommunen ger medborgarna högsta möjliga kvalitet i alla sina verksamheter. Olika brukargrupper ges inflytande över samtliga verksamheter i deras intresseområden. Alla känner trygghet i livets olika skeden.

 

3. Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Lidingö

 

Lidingö har ett unikt läge som skärgårdsö i storstadsregion, men är också en del av Sverige, Norden, Europa och världen. Lidingö ska vara en föregångare när det gäller energisparande och klimatsmart uppvärmning och kommunikation. Lidingö handlar ekologiskt och rättvist och värnar biologisk mångfald, natur och vattenområden. Vår stad präglas av solidaritet – lokalt mellan stadens innevånare, globalt med den tredje världen och för framtiden med kommande generationer. Vid upphandling av tjänster tas hänsyn till kvaliteten på verksamheten och gällande kollektivavtal.

Verksamhetsmål

Ett solidariskt Lidingö där människors välfärd går före ekonomisk vinst

 • Vård, skola och omsorg är kommunala kärnverksamheter, där människor möter människor och där målet alltid ska vara hög kvalitet för brukarna.
 • Barnens behov ska alltid vara utgångspunkten i skola, skolbarnsomsorg och förskola.
 • Staden ska värna om sin personal, det är ju den som ser till att det blir kvalitet i verksamheten och att brukarna får den vård de behöver! De fackliga organisationerna ska ges en central roll i all utvecklings­verksamhet.
 • De som är mest utsatta i samhället ska vara de som i första hand får del av våra gemen­samma insatser. Skolpengen ska hänsyn till att vissa elever behöver mer stöd.
 • Kvinnojouren får det stöd den behöver för att fullfölja sin viktiga uppgift.

·        Staden ska ta emot det antal flyktingar som minst motsvarar kommunens andel av de flyktingar som kommer till Sverige, även ensamkommande flyktingbarn.

 • Avgifter ska vara låga för att inte utestänga dem som har en knapp ekonomi.
 • Det ska finnas gott om hyresrätter till rimlig hyra.
 • Stadens allmännyttiga företag ska utvecklas, inte avvecklas. Lidingöhem ägs av och ska finnas till för stadens invånare. Därför ska Lidingöhems kapital användas till nybyggnad och att förvärva fastigheter med hyresrätter, inte förskingras genom att våra gemensamt ägda bostäder säljs ut eller ombildas till bostadsrätter.
 • När Torsvik och centrum nu ska omdanas och Södra Huvudleden överdäckas måste en ledstjärna vara att skapa ett attraktivt bostadsområde där alla har råd att bo.

·        Alla offentliga miljöer ska anpassas till personer med funktionsnedsättningar.

Ett demokratiskt Lidingö, där alla är delaktiga i formandet av vår gemensamma välfärd

·        Alla större frågor ska beredas med öppenhet där alla politiska partier – medborgarnas valda företrädare – ges möjlighet att delta, och där Lidingöborna på olika sätt involveras.

·        Frågestunder i samband med kommunfullmäktige och öppna nämndsammanträden inför beslut i vissa frågor bör prövas för att få fler involverade i det politiska samtalet.

·        Lidingöborna ska ha insyn i stadens verksamhet och både deras synpunkter och medarbetarnas erfarenhet och kunskap ska tas tillvara i verksamheten.

 • Vi tror på Lidingös ungdomar och vill avsätta medel för ungdomarnas egna initiativ. Vi vill också underlätta för, och uppmuntra ungdomar till, att vara en självklar del i den demokratiska processen. Vi vill värna om bredden i ungdomsverksamheterna, både fritidsgårdens vardagsrum, större arrangemang, Sagateaterns och musikskolans skapande verksamheter och föreningslivets mångskiftande aktiviteter. Ingen ska utestängas genom höga avgifter! Vi vill göra upp med moderaternas syn på ungdomar som ett problem! Ungdomar ska ha möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid i kommunens regi.
Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Lidingö
 • I all upphandling ska etiska hänsyn tas – vi accepterar inte barnarbete hos oss, och ska förstås inte, genom att handla varor producerade av barn, eller under människoovärdiga förhållanden, bidra till det på andra platser i världen. Lidingö ska arbeta för att bli en Fairtrade City och alltid handla rättvisemärkt när sådana varor finns på marknaden.
 • Lidingö ska vara en kommun som visar att den tagit klimathotet på allvar, och där hållbarhetsaspekten är utgångspunkt för arbetet i alla nämnder och förvaltningar.
 • Lidingö ska bli en fossilbränslefri kommun.
 • Det ska vara lätt att ta sig fram till fots, per cykel och kollektivt med spårvagn eller buss.
 • Lidingö ska vara en kommun som driver på utvecklingen och inspirerar sina invånare att leva ekologiskt hållbart.
 • Staden ska verka för att det alltid används sunda ekologiska material och byggmetoder.

·        Sociala funktioner, kultur- och rekreationsanläggningar ska finnas i nya bostadsområden.

·        Staden ska värna om social och kommersiell service i gamla stadsdelscentra.

Finansiella mål
 • En ekonomi i balans, 1 % överskott (spårvagnen är under 2010 en extraordinär engångsutgift som detta år motiverar avsteg från det övergripande målet)

·        Låga avgifter i skola, omsorg och ungdomsverksamhet.

Vänsterpartiets budgetförslag

Kommunstyrelsen

Staden bör inleda ett arbete för att bli diplomerad som Fair Trade City. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informations­arbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. För att genomföra detta arbete avsätts 0,1 Mkr.

Antalet grundskolelever kommer att öka, och stadens skolor måste anpassas för att ta emot det ökande elevunderlaget. Det innebär investeringar i nya och ombyggda skolor, kostnader de fristående skolorna inte har. Denna kostnad, beräknad till 10 Mkr för 2010, ska därför inte ingå i skolpengen, utan budgeteras direkt under kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden

Trots extra statsbidrag till kommunerna väljer den borgerliga ledningen att genomdriva kraftiga besparingar på skola, förskola och skolbarnsomsorg. Det är en barn- och ungdomsfientlig politik Vänsterpartiet inte kan acceptera. Därför återförs 18 Mkr till Utbildningsnämnden för att undvika sparbeting som går ut över kvaliteten i verksamheten.

Musikskolan ska få bättre arbetsbetingelser, främst genom en egen lokal. För detta tillförs utbildningsnämnden 0,8 Mkr.

Kvaliteten på skolmaten ska höjas, på sikt genom att den lagas på plats. För 2010 tillförs 0,5 Mkr.

Vårdnadsbidraget avskaffas, vilket jämfört med majoritetens budget ger en inbesparing om 2 mkr.

Äldre- och funktionshinderomsorgen

Hemtjänsten är basal för att stadens äldre ska kunna bo hemma under trygga och värdiga förhållanden. Majoriteten vill göra en drastisk nedskärning på hemtjänsten, vilket Vänsterpartiet säger nej till och återför 10 Mkr till Äldre- och handikappnämnden.

Lidingö har anledning att vara stolt över sitt hospice, som ska bevaras med oförändrad verksamhet. För att trygga detta tillförs 0,5 Mkr.

Anhöriga måste garanteras avgiftsfri och individuellt anpassad avlösning. Avgiften för ledsagning och boendestöd ska avskaffas och avgifterna för maten sänkas. Vänsterpartiets förslag vad gäller avgifter redovisas i bilaga 2.

Socialnämnden

Staden ska ha möjlighet att ge sommararbeten för ungdomar som behöver stöd för att få yrkespraktik och arbete under sommaren. För att förstärka stadens arbete bland ungdomar tillförs socialnämnden 0,5 Mkr. Bidraget till frivilligorganisationer, såsom kvinnojouren, förstärks med 0,1 Mkr. Avgifterna för familjerådgivning och kontaktfamilj är höga och måste sänkas.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden svarar för många verksamheter som är viktiga för Lidingöborna, inte minst för öns ungdomar. Därför avvisar Vänsterpartiet merparten av de nedskärningar majoriteten gör i nämndens budgetramar. Sagateatern, kulturaktiviteter, lovverksamhet, föreningsstöd och återinfört stöd till studieförbunden är exempel på satsningar Vänsterpartiet vill göra. Avgifter för Sagateatern, simundervisning och simhall ska inte höjas. Höjda lokalhyror ska kompenseras genom ökat föreningsstöd.

Tekniska nämnden

Skogsskötseln måste tillföras mer medel för att värna om att öns skogar ska vara attraktiva för promenader och friluftsliv. En ekologisk inventering av Kottlasjön och omgivande ekosystem ska göras under året för att få fram underlag för fortsatt restaurering av Kottlasjön.

Elfviks gård ska behållas i stadens regi. Kostnaden för Elfviks gård om 1,2 Mkr ska finnas kvar oförändrat i Tekniska nämndens budget.

Parkeringsövervakningen behöver förbättras. Detta kan ge staden en ökad intäkt om cirka 0,5 mkr.

I bilaga 1 redovisas Vänsterpartiets yrkanden nämnd för nämnd jämfört med majoritetens budgetförslag

Ekonomiska förutsättningar

Lidingö stad har en betydligt bättre skattekraft än den genomsnittliga för riket. Genom skatteutjämningssystemet har Lidingö ändå liknande förutsättningar som andra kommuner, varför det är naturligt att utdebiteringen ligger kring snittet för riket. Stadens verksamheter skall i huvudsak finansieras solidariskt via kommunalskatten. Vänsterpartiets förslag till utdebitering innebär att Lidingö fortsätter att ligga kring snittet för riket i utdebitering.

En offensiv kommunalpolitik skapar förutsättningar för bra uppväxtvillkor för barnen, en bra skola, en tryggare ålderdom, den ger arbetstillfällen och sätter fart på Sverige!

Plan 2011-2012

Nämnderna måste få rimliga planförutsättningar för åren 2011 och 2012. Ramarna ska utgå från den budget Vänsterpartiet föreslår för 2010 och uppräkning ske så att löne- och lokalkostnadsökningarna täcks. Detta kommer troligen att innebära ett behov av viss skattehöjning även 2011 och 2012.

Ändringsyrkanden:

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar

fastställa Vänsterpartiets förslag till budget 2010, avseende plan för verksamheten och ekonomin 2010 inklusive taxor och avgifter, och en utdebitering om 19,06 kronor, samt en plan för ekonomin för 2010 och 2011. Beslutet innebär att nämndernas budgetförslag fastställs med de ändringar som följer av Vänsterpartiets budgetförslag.

Budget 2010

Ökad ram

Nämnd M+fp+kd:s
förslag

V

Kommunstyrelsen

107 000

 

10 100

Central politisk organisation/stadsledning inkl. räddningstjänst

65 800

Fair trade city

100

Miljö- och stadsbyggnadskontoret + nämnden

31 700

Fastighetsförvaltningen

9 500

kostnadsökningar nya och ombyggda skollokaler    

10 000

Utbildningsnämnden

977 500

 

18 500

Nej till sänkt fritidspeng    

8 000

Komvux    

1 000

Musikskolan inkl. ny lokal höstterminen 2010    

800

Nej till sänkt peng för 3-åringar    

2 700

Nej till sparbeting förskolan från höstterminen 2010

5 000

Lärarstudenter

800

Elever i behov av särskilt stöd Gångsätra gymnasium

1 700

Ej vårdnadsbidrag

-2 000

Höjning av skolmatens kvalitet    

500

Äldre- och handikappnämnden

699 400

 

12 400

Avgiftsfri ledsagarservice    

100

Avgiftsfri boendestöd    

300

Hospice, en sjuksköterska    

500

Sänkta måltidsavgifter och höjd kvalitet

1 500

Ingen neddragning bemanning hemtjänsten

10 000

Socialnämnden

53 400

 

1 240

Sommarjobb 25 ungdomar    

440

Sänkta avgifter familjerådgivning, kontaktfamilj    

50

Bidrag till frivilligorganisationer, t.ex. kvinnojouren    

100

Ungdomsresurs    

500

Socialbidrag, fritidsaktiviteter    

150

 
Kultur- och fritidsnämnden

72 400

 

2 800

Kulturassistent 50 %    

260

Sagateatern    

100

Idrottsplatsarbetare    

365

Ersättningsinventarier    

300

Lovverksamhet    

65

Kultur- och fritidsnämnden, fortsättning M+fp+kd:s
förslag

Ökad ram

V

Utvecklingsbidrag föreningar    

285

Personal Gångsätrahallen    

40

Ökat, inte minskat föreningsbidrag    

865

Sänkta avgifter    

300

Studieförbund    

220

Förlängt öppethållande fritidsgårdar, omfördela    
     
Tekniska nämnden    

1 300

Gator och natur

78 000

 

100

Skogsskötsel    

400

Ekologisk inventering av Kottlasjön och dess stränder    

200

Ökad parkeringsövervakning    

-500

     
Vatten och avlopp (Avgiftsfinansieras)

0

 
Avfall (Avgiftsfinansieras)

0

 
Jord- och stentipp (Avgiftsfinansieras)

0

 
Elfviks gård    

1 200

   
Övrigt

96 000

 

Samma som majoriteten

Centrala pensions- och omställningskostnader

52 100

Till kommunstyrelsens förfogande

2 000

Spårvagn

30 000

Övrigt

11 900

Ta i anspråk merparten av 2010 års överskott

-23 000

Summa

2 083 700

 

23 340

Skattesats

18,86 kr

19,06 kr

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1, yrkanden om ökad ram

Bilaga 2

Ändringsyrkanden avgifter för äldre- och handikappomsorgen att gälla fr.o.m. 1 januari 2010.

Korttidsboende

Vid korttidsboende har den enskilde kvar sitt ordinära boende. Att debitera hyra per dygn i korttidsboende innebär dels att den som beviljats korttidsboende får dubbel hyra, dels en klar risk att den enskilde inte har sitt förbehålls­belopp kvar. Därför ska ingen hyra/avgift tas ut för själva boendet.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är en viktig insats för att underlätta kvarboende, och fungerar i många fall som en oersättlig avlösning för anhöriga. Avgiften för dagverksamhet ska därför inte överstiga hemtjänst i nivå 3. Ingen avgift ska tas ut för resa till/från dagverksamhet.

Ledsagning och avlösning

Ledsagning och avlösning i hemmet ska vara avgiftsfritt.
Boendestöd
Boendestöd ska vara avgiftsfritt.

Reducering av omsorgs- och matavgift

Vid sjukhusvistelse ska hel reduktion av avgiften ske från första dagen för sjukhusvistelsen.

Avgift för mat i särskilt boende med heldygnsomsorg och korttidsboende ska reduceras på samma sätt som vård- och omsorgsavgiften så att den enskilde har kvar sitt förbehållsbelopp, och inte behöva hänvisas att söka försörjningsstöd hos en annan förvaltning. Reduceringen bör avse den del av avgiften som överstiger det belopp som beräknas för i Konsumentverkets hushållsbudget för livsmedelskostnader för äldre personer under en månad (se t.ex. Socialstyrelsens Meddelandeblad december 2004, Jämkning av matavgiften inom äldre- och handikappomsorgen).

Avgifter när insatserna är beslutade enligt LSS

Avgifterna för måltiderna bör inte överstiga vad den enskilde skulle ha betalat om han/ hon själv kunnat tillreda maten. Avgifterna ska därför inte överstiga Konsumentverkets hushållsbudget.

I gruppboenden har var och en sin bostad och betalar där för sitt eget hushåll och hyra. Någon ytterligare ”förbrukningsvaruavgift” ska inte tas ut.

 

 

 

 

Kopiera länk