Bostäder

Insändare: Varför krymper Lidingö stad byggplanerna?

Insändaren publicerades i Mitti.

Lidingö behöver fler bostäder för att våra stadsdelar ska kunna leva. Att majoriteten ersätter markägare för att bygga färre bostäder är därför anmärkningsvärt. Det är slöseri med både värdefull mark och pengar.

Vi uppskattar den konferensverksamhet som bedrivits på Villa Brevik sedan 1960-talet. Vi välkomnar dock att Villa Brevik blir bostäder. Lidingö behöver fler bostäder och platsen är lämplig att bygga på. Fastigheten ligger i redan planlagt område och tar ingen värdefull natur i anspråk.

Vi är därför förvånade över majoritetens sistaminutenändringar i planuppdraget som mer än halverar antalet bostäder. Det ursprungliga förslaget inlämnat av markägaren beskrivs positivt. Politiken, även majoriteten, var överens.

Förslaget passar in i villaområdets karaktär och kan ge hela kvarteret en mer öppen karaktär. Varken markägare, stadens förvaltningar eller närboende har uttryckt önskemål om ändring. Inga lagar och regler hindrar heller att förslaget genomförs.

Planeringen är också helt i linje med stadens översiktsplan från 2012. Breviks centrum pekas där ut som ett strategiskt viktigt stadsdelscentrum där nya bostäder ska främjas.

Det är därför anmärkningsvärt att majoriteten utan motivering genomdrivit en halvering av antalet bostäder, från cirka 30 till endast 10–12 bostäder. Ändringen innebär också att staden ska betala markägaren 73 500 kronor för så kallat förgävesarbete som är kopplat till det tidigare förslaget.

Beslutet är ett slöseri med både mark och pengar.
Historiskt har Lidingös andel av befolkningen i länet stadigt minskat. I dag planerar Lidingö för att växa näst minst med bostäder i länet. Vi anser att staden ska ta varje chans att utöka antalet bostäder på lämpliga platser. Fler Lidingöbor behövs för att kunna upprätthålla service i våra stadsdelar.

Därför yrkade vi återremiss på ärendet i kommunstyrelsen den 15 januari för att komma överens med markägaren om att ta fram en detaljplan i enlighet med ursprungsförslaget

Patrik Sandström (MP) Daniel Larson (S) Sven Erik Wånell (V)

Kopiera länk